Đăng vào Thứ năm, ngày 26/12/2019
Thông báo lịch tiếp công dân Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên năm 2020
Công an thành phố Thái Nguyên thông báo lịch tiếp công dân Chỉ huy Công an thành phố

CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

CÔNG AN TP THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

 


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CHỈ HUY CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI  NGUYÊN NĂM 2019

 

Tháng

CHỈ HUY CÔNG AN THÀNH PHỐ

CHỨC VỤ

THỜI GIAN TIẾP  DÂN

01

Đại tá Phạm Thanh Hải

Trưởng Công an thành phố

Ngày 09/01/2020; 20/01/2020

02

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 10/02/2020; 24/02/2020

03

Trung tá Lê Xuân Tường

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 10/03/2020; 24/03/2020

04

Thượng tá Bùi Duy Dương

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 09/04/2020; 23/04/2020

05

Thượng tá Nguyễn Anh Đức

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 07/05/2020; 21/05/2020

06

Đại tá Phạm Thanh Hải

Trưởng Công an thành phố

Ngày 09/06/2020; 23/06/2020

07

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 09/07/2020; 23/07/2020

08

Trung tá Lê Xuân Tường

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 10/08/2020; 24/08/2020

09

Thượng tá Bùi Duy Dương

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 09/09/2020; 23/09/2020

10

Thượng tá Nguyễn Anh Đức

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 08/10/2020; 22/10/2020

11

Đại tá Phạm Thanh Hải

Trưởng Công an thành phố

Ngày 10/11/2020; 24/11/2020

12

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng Công an thành phố

Ngày 09/12/2020; 23/12/2020

 

Công an thành phố Thái Nguyên
(Công an thành phố Thái Nguyên)