Đăng vào Thứ hai, ngày 02/10/2017
Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2017 trong Công an nhân dân
Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 (09/11/2017) có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, ngày 17/8/2017, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 1965/BCA-V19 hướng dẫn về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017 trong Công an nhân dân.

 Theo đó, văn bản này hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam như sau:
 
1. Việc tổ chức Ngày Pháp luật phải bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; bám sát nhiệm vụ chính trị, pháp lý của đất nước và của lực lượng Công an nhân dân, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật về an ninh, trật tự; gắn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng pháp luật, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân.
 
2. Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước, khắc phục hạn chế; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an từng đơn vị, địa phương.
 
3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của Ngày Pháp luật, trong đó, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác giảng dạy và cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Văn bản này được đính kèm dưới đây./.

Tải tài liệu đính kèm

Minh Đại
(http://bocongan.gov.vn)